Mart Ayı; Kanun Değişiklikleri, Tebliğler ve Yönetmelikler

Genç MİAD Hukuk Komitesi Başkanı Avukat Ilgın Sinan Tarafından Hazırlanan; 2014 Mart Ayı İçerisinde Yapılan Kanun Değişiklikleri, Tebliğler, Yönetmelikler aşağıdaki gibi yer almıştır:

TTK Uygulama Takvimi

1- 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Türk Ticaret Kanunu’nun aşağıda belirtilen maddeleri, bu tarihten daha sonra yürürlük ve uygulama alanı bulacaktır. Şöyle ki; 1 Temmuz 2014 tarihine kadar;

2- 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu’nun 22. Maddesi gereğince; Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve Limited şirketler şirket sözleşmelerini yeni Türk Ticaret Kanununa uygun hale getirmelidirler. Bu süre içerisinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde, esas sözleşmedeki veya şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uygulanacaktır.

3- 6103 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre; Bir bağlı şirketin 6102s. Kanunun 202. Maddesi kapsamına giren kaybı veya kayıpları var ise, 1 Temmuz 2014 tarihine kadar bunlar denkleştirilir veya ilgili şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem hakları tanınır. Aksi halde Türk Ticaret Kanununun 202. Maddesinin 1-b bendinde öngörülen dava hakları söz konusu sürenin bitmesiyle hemen kullanılabilir.

4- Anonim şirketin esas sözleşmesinde veya bir Limited şirketin şirket sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin 6102 sayılı TTK’ya uyumlu hale getirilmesi için belirlenen süre 01.07.2014 tarihinde sona erecektir.

 

İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik

"İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Tebliğ) 14/02/2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, yayımını izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girecektir. Tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

1- 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin “7.7 Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar” başlığı altında yer alan, “7.7.2 Çocuk Zammı (Yardımı)” başlığı altında düzenlenen kısmının birinci paragrafına, “çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin % 2’si” ibaresinden sonra gelmek üzere; “ , 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü” ibaresi eklenmiştir

2- Aynı Tebliğin “7.7 Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar” başlığı altında yer alan, “7.7.3 Aile Zammı (Yardımı)” başlığı altında düzenlenen kısmının birinci paragrafına, “16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin ’u” ibaresinden sonra gelmek üzere; “, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için % 20’si” ibaresi eklenmiştir.

 

 Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin amacı, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 4

1- İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.

2- Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.

3- Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.

4- Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmaz.

5- Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.

6- Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilir.

8- Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemez.

Diğer Haberler

Markalarımız