Haziran 2014 Kanun Değişiklikleri, Tebliğler ve Yönetmelikler

Genç MİAD Hukuk Komitesi Başkanı Avukat Ilgın Sinan Tarafından Hazırlanan; 2014 Haziran Ayı İçerisinde Yapılan Kanun Değişiklikleri, Tebliğler, Yönetmelikler aşağıdaki gibi yer almıştır:

SPK Duyuru ve İlke Kararları

 

30.06.2014

Sermaye Piyasası Kurulu'nun  27.06.2014 tarihli ve 2014/19 sayılı Bülteni ile yayımlanan "Duyuru ve İlke Kararlarına" aşağıda yer verilmiştir;

Mülga Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan “Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber”in yürürlükten kaldırılarak, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27 nci maddesi uyarınca hazırlanan Özel Durumlar Rehberi”nin kabul edilmesine ve söz konusu Rehber’in kamuya duyurulacağı tarih itibarıyla yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. 

Kurul’un 20.06.2014 tarih ve 19/599 sayılı Kararı ile III-56.1 sayılı “Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği” (III-56.1 Tebliği) çerçevesinde portföy saklama hizmeti verme konusunda Kurul’a yaptıkları başvuru olumlu karşılanan aracı kurum ve bankaların, “III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ve Seri:V, No:34 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde genel saklama hizmeti için öngörülen ve öngörülebilecek şartları mevzuatta öngörülen süreler içerisinde sağlayacaklarına” yönelik Kurul'a hitaben yazılı bir taahhütte bulunmaları kaydıyla III-56.1 Tebliği hükümleri açısından 01.07.2015 tarihine kadar genel saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kabul edilmelerine ve genel saklama hizmetine ilişkin mevzuatta aranan şartlar yerine getirildikten sonra bu sınırlandırmanın kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık anonim ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişilerin yabancı uyruklu olması veya yurtdışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştığını tevsik etmesi halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıda belirtilen lisanslar ile yine aşağıda belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev alabilmelerine karar verilmiştir.  

 

SPK İlke Kararları

23.06.2014

 

1- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul)  20.06.2014 tarih ve 2014/18 sayılı Bülteninde yayımlanan i-SPK.128.6.a (20.06.2014 tarih ve 19/610 s.k.) sayılı İlke Kararı ile,13.12.2013 tarih ve 2013/41 sayılı Kurul Bülteninde yayımlanan Kurulun i-SPK.128.6 (06.12.2013 tarih ve 40/1331 s.k.) sayılı İlke Kararında aşağıdaki değişiklik gerçekleştirilmiştir;

“VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 27. maddesi kapsamında hazırlanan bilgi formunun (pay satış bilgi formu) onaylanması amacıyla Kurul’a yapılan başvuruların sonuçlandırılmasında; Kurul’un kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin tebliği uyarınca belirlenen 1. ve 2. Grupta yer alan halka açık ortaklıklar ile kamunun pay sahibi olduğu halka açık ortaklıklar hariç olmak üzere; payları borsada işlem gören diğer ortaklıklar için Pay Tebliği’nin 27. maddesinde yer alan hükümlere ilave olarak;” ifadesinin 

 

“VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 27. maddesi kapsamında hazırlanan bilgi formunun (pay satış bilgi formu) onaylanması amacıyla Kurul’a yapılan başvuruların sonuçlandırılmasında; Kurul’un kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin tebliği uyarınca belirlenen 1. ve 2. Grupta yer alan halka açık ortaklıklar ile bu gruplar dışında kalan ve kamu kurumlarının pay sahibi olduğu halka açık ortaklıklarda bizzat ilgili kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen pay satışları hariç olmak üzere; payları borsada işlem gören diğer ortaklıklar için Pay Tebliği’nin 27. maddesinde yer alan hükümlere ilave olarak;” değiştirilmesine karar verilmiştir. 

 

2- Aynı Bülten’de yer alan Kurul’un i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı ile; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecek III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne dayanılarak hazırlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber” kabul edilmiştir.

 

Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Tebliğler

02.07.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan  III-55.1  sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirkerlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapan III-55.1.a sayılı Değişiklik Tebliği  22.06.2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklik tebliğine linkten ulaşabilirsiniz. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140622-6.htm)

 

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği” çıkarılmış olup, 08.05.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.  Aynı tarihte yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma kapsamında hizmet alan veya veren taraflara uygulanacak standart, usul ve esasların belirlenmesidir.

Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle, 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 4/9/2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 13.05.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik ile 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası değiştirilmiş, hediye kartı, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında da taksit uygulanmayacağı hükmü eklenmiştir.

Ayrıca aynı maddeye ilave edilen fıkrayla Yedinci Fıkrada yer alan “Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz” şeklindeki hükmün kurumsal kredi kartlarında uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Diğer Haberler