Aralık 2013 Kanun Değişiklikleri, Tebliğler, Yönetmelikler Hakkında

Genç MİAD Hukuk Komitesi Tarafından Hazırlanan; 2013 Aralık Ayı İçerisinde Yapılan Kanun Değişiklikleri, Tebliğler, Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi İçin Sağlanacak Destek

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tümüyle yürürlüğe girecektir. Söz konusu 6331 sayılı kanuna ek olarak 24/12/2013 yayımlanma tarihi olan kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 10 ve daha az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını gösterir ek değişiklikler aşağıdaki EK-1 belgesinde yer almaktadır.

EK-1 Dosyasına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ

Tek taraflı kontrol sistemi kapsamında kotaya tabi tekstil ürünlerine ait kotaların dağıtımı ve yönetimine ilişkin tebliğ 31/12/2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili değişiklikler aşağıdaki EK-2 belgesinde yer almaktadır.

EK-2 Dosyasına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kullanımı Hakkında Yapılan Değişiklikler

Gündelik ve iş hayatımızı doğrudan etkileyen Banka Kartları ve Kredi Kartları kullanımı hakkında 10⁄3⁄2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı ekteki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye yedinci fıkra eklenmiştir.

EK-3 Dosyasına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Türk Patent Enstitüsinin taraf olduğumuz Nis Anlaşması Gereği Mal ve Hizmet Listesi

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Türk Patent Enstitüsinin 04/12/2013 Tarihli Nis Anlaşmasına göre hükümlerine göre düzenlenen mal ve hizmet listesine ilişkin düzenlemeler aşağıdaki EK-4 belgesinde yer almaktadır.

EK-4 Dosyasına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

28 Kasım 2013 tarihli ve 28875 sayılı Resmi Gazete’de 6502 kanun numarası ile yayımlanması suretiyle Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Taslağı yasalaşmıştır. Bu kanun amacı tüketici sağlığı ve güvenliği hakkında tüketicilerin bilinçlendirilmesi, tüketicilerin çevresel tehlikelerden korunmaları için teşvik edilmelerini ve gerekli önlemleri almalarının sağlanmasını amaçlar. Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamalarını kapsamaktadır. 4077 sayılı kanuna kıyasla tüketici hakları büyük ölçüde genişletilmiştir. İlgili Kanun Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

EK-5 Dosyasına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

TTK’ ya (Türk Ticaret Kanunu) göre denetime tabi şirketler 23/01/2013 Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir.

EK-6 Dosyasına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Maliye Bakanlığı’nın Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununda yapılan değişiklik tebliği aşağıdaki EK-7 belgesinde yer almaktadır.

EK-7 Dosyasına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Vergi Usul Kanunu’ nda Yapılan Değişiklik Tebliği

Maliye Bakanlığı’nın 30/12/2013 tarihli Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik tebliği aşağıdaki EK-8 belgesinde yer almaktadır.

EK-8 Dosyasına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” 02 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasındaki önlisans ve lisanslandırma uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans ve lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu Yönetmelik; elektrik piyasasında faaliyette bulunulabilmesi için alınması zorunlu olan önlisans ve lisanslar ile bu lisanslara ilişkin temel hükümleri, lisanslandırma işlemlerini, önlisans ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar. Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Fon Yönetmeliği

09.11.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ''Özel Fon Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin amacı, 18/12/1999 tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulunca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen kurulan Özel Fonun işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 18 Aralık 1999 tarihinden önce, Kurul tarafından tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının, sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacakları Fon kapsamında yer alacak. Fon’un idare ve temsili Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yürütülecek.

Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan “Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği” 27 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin 9. maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğin amacı, borsa yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları belirlemektir. 

 

Diğer Haberler