Şubat 2014 - Değişen Yönetmelikler

Genç MİAD Hukuk Komitesi Başkanı Avukat Ilgın Sinan Tarafından Hazırlanan; 2014 Şubat Ayı İçerisinde Yapılan Kanun Değişiklikleri, Tebliğler, Yönetmelikler aşağıdaki gibi yer almıştır:

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum sağlaması amacı ile çıkarılan II-27.1 sayılı “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği” (Tebliğ) 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 01.07.2014 arihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğin amacı; payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklarda (ortaklık) hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

“Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğin amacı; gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir. Tebliğ gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma paylarının ihracı ve bunların nitelikli yatırımcılara satışına, ihraç belgesine, yatırımcıların bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar.

Geri Alınan Paylar Tebliği

“Geri Alınan Paylar Tebliği” (“Tebliğ”) 03 Ocak 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin amacı; halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ, ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine, geri alınan payların elden çıkarılması veya itfasına, bu hususların kamuya açıklanmasına ve geri alımların bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı sayılmayacağı hallere ilişkin usul ve esasları düzenler. Tebliğ hükümleri, ortaklık tarafından kendi paylarının satın alınması sonucunu doğuracak bir sermaye piyasası aracı satın alınması veya ihraç edilmesi durumlarında da geçerlidir.

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği

“Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği” (Tebliğ) 21 Ocak 2014 tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin amacı; teminatlı menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile teminat sorumlusuna, teminat varlıklar ve teminat uyumuna ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Tebliğin 13 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Özel Durumlar Tebliği

“Özel Durumlar Tebliği” (Tebliğ) 23 Ocak 2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girmiştir. Tebliğin amacı; yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ ile eski düzenlemede, sadece ihraççılar için olan erteleme hakkı, açıklama yükümlülüğü bulunan gerçek kişiler için de getirilmiş ve geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması ilk kez düzenlenmiştir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 23 Ocak 2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, 28/05/2013 tarih ve 28660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde değişikliğe gidilmiştir. Tebliğ ile; Altyapı yatırım ve hizmetleri; tarım, sulama, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma, haberleşme, bilgi teknolojileri, turizm, konut, kültür, kentsel ve kırsal altyapı, belediye hizmetleri, kentsel dönüşüm, çevre, araştırma-geliştirme hizmetleri ile eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, genel idare altyapısı ve benzeri yatırım ve hizmetler ile bu yatırım ve hizmetlere ilişkin projeler ve bunlara dayalı haklar olarak tanımlanmış, ve altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların münhasıran bu faaliyette bulunmaları ve aktif toplamlarının en az u’inin altyapı yatırım ve hizmetleri ile projelerinden ve bunlara dayalı haklardan oluşması öngörülmüştür. Ayrıca Tebliğ ile 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III.48.4 sayılı Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No: 24)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile de Seri:VI, No:24 sayılı Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kar Payı Tebliği

“Kar Payı Tebliği” (Tebliğ) 23 Ocak 2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğin amacı; payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkların kâr payı ile kâr payı avansı dağıtımında, kâr payının korunmasında ve kâr dağıtım politikasının belirlenmesinde uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ 01/02/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında; ortaklıkların, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtacakları düzenlenerek; kâr dağıtım politikasında bulunması gereken asgari hususlar belirlenmiştir.

Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

"Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Tebliğ) 25 Ocak 2014 tarih ve 28893 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) Kanunun yürürlük tarihinden önce münfesih olan veya sayılanlar ile Bakanlığın başvurusu üzerine mahkemelerce feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanmamış olan anonim ve limited şirketler.”  Tebliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Bakanlığın başvurusu üzerine mahkemece feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanan şirketlerin tasfiyesi aşağıdaki şekilde yapılır. a) Tasfiye memurunca yapılan çağrıya rağmen alacaklıların bir bildirimde bulunmaması ve şirketin herhangi bir mal varlığının olmaması ya da şirketin bilgi ve belgelerinin tasfiye memuruna verilmemesi veya bunlara tasfiye memurunca erişilememesi hallerinde, 12.nci maddenin onuncu fıkrasındaki usule göre hareket edilir. b) Tasfiye memurunca hazırlanan bilançoya göre şirket borçlarının varlığından fazla olması halinde, durum tasfiye memuru tarafından derhal alacaklılara bildirilir. Yapılacak bildirimde, şirketin iflas yoluyla tasfiyesine karar verilmesi için bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde alacaklıların mahkemeye başvurmaları ve bu başvurunun yapıldığının kendisine bildirilmesi istenir. Bu süre içinde mahkemeye müracaat edildiğinin bildirilmemesi halinde,12. nci maddenin dokuzuncu fıkrasındaki usule göre hareket edilir.”

Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği

“Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği” (Tebliğ) 23 Ocak 2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin amacı; payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların yatırımcılarının zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ; yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Diğer Haberler