Ocak 2014 Kanun Değişiklikleri, Tebliğler, Yönetmelikler Hakkında

Genç MİAD Hukuk Komitesi Başkanı Avukat Ilgın Sinan Tarafından Hazırlanan; 2014 Ocak Ayı İçerisinde Yapılan Kanun Değişiklikleri, Tebliğler, Yönetmelikler aşağıdaki gibi yer almıştır:

1- Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

“Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği” (Yönetmelik) 07 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 57’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelikte, arabuluculuk sistemi ve işleyişi, arabulucuların nitelikleri, arabulucuların seçimi, arabulucuların görev ve sorumlulukları, arabulucuların ücretinin tespiti, yüksek hakem kurulunun çalışma usul ve esasları ile ödenecek tazminat ve ücretler, toplu çıkar uyuşmazlıklarında özel hakem incelemesinde uygulanacak usul hükümleri düzenlenmiştir.

2- Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ

“Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ’’ (Tebliğ) 12 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin amacı, ihraççıların yöneticilerinin ilgili sermaye piyasası araçlarında altı ay veya daha kısa vadeli alım satım gerçekleştirmek suretiyle elde ettikleri net kazançların ihraççılara ödenmesini sağlayarak, ihraççıların içsel bilgilerine konumları gereği daha erken ve daha kolay erişimi olanlarla bu bilgilere kamuya duyurulduktan sonra ulaşabilen yatırımcılar arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasıdır. Tebliğde, ihraççıların yöneticileri tarafından ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemleri neticesinde elde edilen net kazançların ihraççıya ödenmesine ilişkin esas, usul ve istisnalar belirlenmektedir.

Tebliğe göre, ihraççıların yöneticilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin, herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazançları elde edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde ihraççılara ödemeleri zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğ uyarınca Kurulca yöneticilerin elde ettikleri net kazançların ihraççılara ödenmesine ilişkin yükümlülüklerini 30 günlük süre içerisinde yerine getirmeyenler hakkında, bu şahısların elde ettikleri menfaatin iki katı tutarında idari para cezası verilir.

3- Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna,Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

17 Aralık 2013 tarihinde “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” ( Tebliğ) Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğin amacı bireysel yatırımcılara ve kolektif yatırım kuruluşlarına ait portföylerin, kamuya ilan edilerek veya yatırımcıya birebir sunulmak üzere ilan edilmeksizin performanslarının sunum esasları ve performansa dayalı ücretlendirilmesi ile kolektif yatırım kuruluşlarını notlandırma ve sıralama faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemektir. Tebliğ bireysel portföylerin ve kolektif yatırım kuruluşlarının performans sunumuna ve performansa dayalı ücretlendirilmesine ilişkin esaslar ile kolektif yatırım kuruluşlarının performanslarının notlandırılması ve sıralanması faaliyetlerini düzenlemektedir.

4- Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

“Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) 17 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Tebliğin yürürlük tarihi 01/07/2014 olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğin amacı, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunacak yatırım kuruluşlarının kuruluşuna, kurucu, ortak ve personeline, faaliyete geçmesine, yükümlülüklerine, merkez dışı örgütlerine, dışarıdan hizmet alımına, faaliyetlerine, faaliyetlerinin durdurulmasına ve teminatlarına ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

5- Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği 

‘’Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile “Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına ilişkin Esaslar Tebliği ( Seri: IV, No: 8)” yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların genel kurullarında vekaleten oy kullanılmasına, pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplanmasına ve/veya oy sözleşmesi yapılmasına ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

6- Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 

Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” 25/12/013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin amacı; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu uyarınca, halka açık ortaklıklar ile paylarını halka arz etmek üzere Kurula

başvurmuş olan ortaklıkların, kayıtlı sermaye sistemine geçişi için ve sistem içinde uymaları gereken esaslar ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkma ve Kurulca çıkarılma esaslarını düzenlemektir.

7- Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 

“Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği” 27/12/2013 tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, Sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıkları, yatırım kuruluşları, fon kurucuları ve Kurul tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşların bilgi, belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmesine ve bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve bağımsız denetimini yaptığı bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara elektronik ortamda iletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

8- Birleşme ve Bölünme Tebliği 

“Birleşme ve Bölünme Tebliği” (Tebliğ) 28 Aralık 2013 sayılı tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile Kurulun 14/7/2003 tarihli ve 25168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ, halka açık ortaklıkların sermaye şirketleri, devralan şirket olmaları şartıyla şahıs şirketleri ve kooperatifler ile olan birleşme işlemlerini ve halka açık ortaklıkların taraf oldukları bölünme işlemlerini kapsar. Tebliğ hükümleri, halka açık ortaklık ile birleşme veya bölünme işlemine taraf olan şirketlere ve kooperatiflere de kıyasen uygulanır.

9- Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görme Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği

“Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görme Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği” 31/12/2013 tarih ve 28867 ( Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin amacı, ortaklıkların 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılması ile paylarının borsada işlem görmesi zorunluluğuna ilişkin esasları düzenlemektir. Söz konusu Tebliğ hükümleri payları borsada işlem gören ortaklıklar için uygulanmaz. Yatırım ortaklıklarına ilişkin Kurulun ilgili düzenlemeleri saklıdır.

10- Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine Ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Değişikliği 

20⁄1⁄2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan çek defterlerinin baskı şekline, bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010⁄2)'in 4 üncü maddesinde yer alan "binkırkbeş Türk Lirası" ibareleri "binyüzyirmi Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

Diğer Haberler